ЗОЦ В.М.
кандидат педагогічних наук, доцент
м.Київ.

«Основи цивілізаційної культури» як інструмент гуманізації навчання у ВНЗ.

Тези виступу.
——————————————————————————————————————————–

1.НАУКОВІ МАРКЕРИ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  У  20-21 сторіччі.
І. Пригожин і Г.Хакен, спостерігаючи нелінійні  процеси у фізичних  явищах, сформували теорію систем, що  само організуються – СИНЕРГЕТИКУ.   Синергетика доводить, що  в процесі  розвитку, у точках біфуркації, якість подальшого розвитку залежить від людей, задіяних у цих процесах, їх мотивації і відповідальності.  Принципи нелінійного розвитку стали швидко поширюватись на інші галузі науки.  На сьогоднішній день  в системах, що самоорганізуються, явища, які мають прогресивну екстраполяцію, спрямовані в майбутнє, розглядаються з точки зору синергетики.
У 1926р. російський вчений  М.Кондратьєв, розробив  ТЕОРІЮ  ДОВГОХВИЛЬОВИХ ЦИКЛІВ  РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, починаючи з початку 19 стор. Відповідно до цієї теорії, кожні 50 років розвиток економіки визначають  наукові явища і технічні досягнення (бавовна і парова машина;  сталь, залізниця;  електротехніка, хімія;  нафтохімія, автомобіль;  інформаційні технології ). Відповідно до цієї класифікації, наступний цикл розвитку економіки, після інформаційних технологій  (шостий цикл Кондратьєва, який припадає на середину 21 сторіччя-це сфера психосоціального   здоров’я  людей та ринок соціальних  послуг (епоха знань, епоха освіти).
В середині 20 стор. формується школа гуманістичної  психології  (Антоновскі А., Маслоу А.,  Роджерс К.,  Фромм Е. та ін..), а в 1962р. А.Антоновскі вперше вживає поняття  САЛЮТОГЕНЕЗ  (salus, salutis – здоров`я, зцілення; genesis – походження).  У 60-ті роки  ідеї салютогенезу  стали поширюватись в англомовному світі, а в 90-ті-в країнах Західної Європи. Зараз і в Україні є осередки медицини і педагогіки, які  працюють в парадигмі салютогенезу.
Салютогенез  грунтується  на трьох  основних  принципах:
-В телесній сфері – подолання конфліктних ситуацій  (хвороб, зокрема), отримуючи при цьому сили. Позитивний вихід з конфлікту.
-В душевній сфері – принцип  когерентності, відчуття взаємозв’язку всього, що відбувається. «Только если человеку удаётся  понять мировые взаимосвязи в  большом и малом, он может найти смысл  своей  жизни».
-Вирішальний принцип – принцип резилієнтності – духовна міцність, пружність, яка виникає завдяки  довірі  до поступу і сенсу людського розвитку. Вчені доводять, що на стан здоров’я людини впливають  не лише тілесні фактори (генетичні особливості, недостатнє або неправильне харчування, недостатній сон і рух, переохолодження), а й душевні (стрес, перенапруження, страх, нудьга, депресія, невдоволення, складності у стосунках)  і  духовні (недостатність ідеалізму, мотивації, духовної поживи, ентузіазму).
З точки зору гуманізації суспільних процесів цікавими є  теорія множинності шляхів розвитку інтелекту (Ховард  Гарднер), меметика, автором якої є  біолог  Річард  Броді. У вивченні психічних  процесів  він виокремлює  психічні гени  і психічні віруси.  Зараз в середовищі  фахівців, професійна діяльність  яких пов’язана з людьми,  посилений інтерес викликає Квантова концепція свідомості (М.Менський), яка є розширеною концепцією Еверетта.
ПОШУКИ ГУМАНІСТИЧНИХ  ТРАНСФОРМАЦІЙ  В УКРАЇНІ.
НАНУ в лютому 2012р. опублікувала  Проект Концепції  гуманітарного розвитку  України до 2020р. В концепції підкреслюється:
«У сучасному світі відбувається гуманізація соціальних, політичних і економічних процесів, значно посилюється їх взаємозалежність і взаємний вплив. Гуманітарна сфера дедалі більше перетворюється на системоутворюючий і стратегічно важливий чинник розвитку держави; проникаючи в усі інші суспільні сфери, вона трансформується і перетворює ці сфери на якісно новий гуманітарний простір, стан справ у якому є безпомилковим індикатором науково-технологічного, культурно-інформаційного, освітнього рівня країни, квінтесенцією її досягнень і здобутків у цих галузях».
Концепція побудована на основі  гуманізації суспільних інститутів. Інтерес до конкретної людини, особистості, спрямованості її розвитку в гуманістичне русло-в  Концепції відсутній. У зв’язку з цим є сенс  навести такі приклади.  У1994р. в Швейцарії було прийнято декларацію «Принципи бізнесу».  Принципами, які обґрунтовуються в цій декларації є: свобода і відповідальність,  добро і зло,  обов’язок і совість,  честь і гідність, сенс життя і щастя.
В 2001 році в Татарському інституті сприяння бізнесу відбулась Міжнародна теоретико-практична конференція  «Етичні аспекти освіти 21 сторіччя». Крім наукових доповідей, на конференції були оприлюднені: «Кодекс честі викладача», «Кодекс честі студента», «Загальні принципи життя Інституту», «Принципи життя громадянина Росії і Татарстану», «Декларація про проголошення території інституту-територією толерантності і культури». Очевидно, для того, щоб процес гуманізації суспільного життя в Україні став реальним, крім усього іншого, треба міняти стиль спілкування у суспільстві. І всі Закони, і документи мають бути спрямовані на людину, на її духовний світ.  Через людину змінювати суспільні інститути. а не навпаки. За останні десятиріччя  наше суспільство перетворилось на суспільство взаємної недовіри: пацієнтів до лікарів, батьків до вчителів, покупців до продавців і виробників, громадян  до  правоохоронців і таке ін. Без зміни суспільних стосунків в усіх клітинах суспільного життя на основі чесності, справедливості, щирості, совісті, довіри – ніякі реформи не стануть реальністю.  І започаткувати  процес морального оздоровлення суспільства можна саме в системі освіти. Ми маємо оголосити освіту територією культури – етичної, професійної, екологічної, правової, художньої. Для цього і коштів додаткових не потрібно. Треба лише усвідомити свою відповідальність перед майбутнім.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ОСНОВИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
ВГО «Ліга Культури»,  яка об’єднує свідомих громадян для перетворення суспільства на основі цінностей культури,  пропонує розробити і запровадити в вищих навчальних  закладах теоретико-практичний курс «Основи цивілізаційної культури».  Студенти долучатимуться до  вивчення цього курсу на третьому році навчання, маючи  основоположні знання з обраної спеціальності.

МОДУЛЬ 1. Цивілізаційний  поступ  людства.
1.Поняття цивілізації у ретроспективному і перспективному вимірі.
2.Зміни  пріоритетних цінностей у різних цивілізаційних системах.
3.Людяність  як цивілізаційна  константа.
4.Фактори прогресу і регресу  в  цивілізаційній системі.

МОДУЛЬ  2. Екологічна культура в сучасній цивілізації.
1.Природні катаклізми-виклик сучасній цивілізації.
2.Екологічна культура як умова виживання людства.
3.Складові екологічної культури.
4.Діяльність суспільства і держави по вихованню екологічної культури.
5.Практична робота або Проект для студентів природничих, педагогічних і юридичних  спеціальностей.

МОДУЛЬ 3. Освіта як детермінанта цивілізаційної  культури.
1.Значення освіти в процесі цивілізаційного поступу.
2.Виклики,на які має відповісти сучасна освіта.
3.Найпередовіші освітні системи сучасного світу, їх особливості.
4.Особливості суспільства знань, його основні характеристики і фактори.
5.Практична робота, або проект для студентів гуманітарних спеціальностей.

МОДУЛЬ 4. Сучасна культура економіки.
1.Економіка як основа добробуту сучасного суспільства.
2.Сучасні економічні системи, їх основні характеристики.
3.Гуманістична складова сучасних економічних  систем.
4.Вікіноміка – економіка масового співробітництва.
5.Практична робота або проект для студентів економічних спеціальностей.

МОДУЛЬ 5. Політична культура як умова стабільності і процвітання.
1.Визначальні тенденції  світового політичного процесу у 21 сторіччі.
2.Політичні системи сучасного світу: спільне і відмінне.
3.Поняття політичної культури, її роль у процесах  трансформації.
4.Громадянське  суспільство як прояв політичної  культури.
5.Політичні ідоли і політичні процеси.
6.Практична  робота або проект для студентів гуманітарних спеціальностей.

МОДУЛЬ 6. Естетична культура сучасного суспільства.
1.Мистецтво  в сучасному світі.
2.Національні  традиції мистецтва в умовах  глобалізації.
3.Мистецтво в житті особистості.
4.Основні  тенденції  в сучасному  мистецтві.
5.Творча робота за вибором для студентів всіх  спеціальностей.

МОДУЛЬ 7. Комунікативна культура в сучасній цивілізації.
1.Інформаційна цивілізація, її характеристики.
2.Види інформації  в сучасному світі, їх характеристики і взаємодія.
3.ІКТ-детермінанта розвитку сучасної  цивілізації.
4.  Культура міжособистісних стосунків в гуманістичному суспільстві.
5.Практична робота  для студентів всіх спеціальностей.

Реалізація такого навчального курсу в усіх  ВНЗ  забезпечить оволодіння знаннями і навичками, які необхідні для того, щоб стати не лише фахівцем, а й свідомим громадянином своєї країни і світу.

Гуманістичний поступ людства невпинний, бо від нього залежить саме його виживання. Сприяти цьому процесу може кожен з нас, плекаючи в собі щодня ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩИРІСТЬ, СОВІСТЬ, РОЗУМ.

Без коментарів